Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Opmagasinering på trappen forbudt

Nogle beboere har tendens til at benytte ejendommens trapper og adgangsarealer til opmagasinering af sko, møbler, affaldsposer, barnevogne, cykler m.v., men dette er forbudt ifølge brandsikringsbekendtgørelsen.
Såfremt der opstår brand i ejendommen skal beboerne kunne komme ned ad den røgfyldte trappe uden at falde over opmagasinerede ting.

Brandsikringsbekendtgørelsen

Følgende fremgår af § 9 i brandsikringsbekendtgørelsen af 6/5 1983:

Ordensforskrifter m.v.
Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler, barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.
Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.
Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.
Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold.
Stk. 5. Forskrifterne i stk. 1-4 gælder ikke for bygninger med kun 3 boligenheder, hvor øverste gulv ligger højst 7,5 m over terræn.

Tilbage til ejendomsjura